תקנון האתר - משק מלר

תקנון האתר

 

תנאי השימוש באתר.

 

 1. מבוא

 

 • ברוכים הבאים לאתר משק מלר (meshekmeller.co.il) להלן: “האתר” המנוהל ומופעל על ידי חברת נ.נ. מלר שיווק והפצה בע”מ, ח.פ. 416487410 המשמש בין היתר לסחר מקוון לרכישת מוצרים על ידי הגולשים (להלן: “המשתמשים” ו/או “המזמינים).
 • השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשים בגירים אשר גילם הוא 18 שנים ומעלה ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש”) לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין ואלה מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו. השימוש באתר לרבות גלישה ו/או ביקור באתר ו/או רכישה באמצעות האתר מהווים הסכמה מפורשת מצדך המשתמש לתנאים כאמור.
 • משק מלר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושמור לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר.
 • טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש – נא הימנע מכל שימוש באתר.
 • בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעו גם לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהיא.
 • האתר הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות ביצוע הזמנות בכל עת. עם זאת, ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת משק מלר אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות כנגד משק מלר בשל כך.
 • מובהר בזאת כי משק מלר רשאי לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואו או בחלקו לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענו נגד משק מלר בשל כך.
 • בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לאתר, ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של משק מלר אשר פועל בימים א’-ה’ בין השעות 8:00-18:00 בטלפון שמספרו הוא: 054-4275501, וכן בדוא”ל שכתובתו היא: service@meshekmeller.co.il מובהר בזאת כי ייתנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות מוקד שירות הלקוחות על פי שיקול דעתו הבלעדי של משק מלר וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגד משק מלר בשל כך.
 • תנאי שימוש אלו מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

 

 

 1. רכישת מוצרים באתר

 

 • באתר מוצעים למכירה מוצרים שונים כפי שהינם מפורטים ומופיעים באתר. עם זאת, משק מלר רשאי בכל עת לגרוע או להפסיק את מכירתם של מוצרים מסוימים וכן להוסיף מוצרים חדשים ו/או לשנות את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של משק מלר ובלא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שלמשתמש יהיו טענות נגד משק מלר בשל שינוי כאמור לעיל.
 • מתחת לכל מוצר מופיע מחירו, כאשר המחיר כולל מס ערך מוסף (מע”מ) למעט מוצרים שאינם חייבים בע”מ על פי דין. עם זאת, משק מלר רשאי לשנות את מחירו של כל מוצר בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של משק מלר מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדו בשל כך.
 • משק מלר ואתר האינטרנט המופעל על ידו אינם קשורים למשק מלר תבלינים הנמצאים במושב נעמה שבבקעת הירדן, ו/או לכל דוכן של משק מלר בארץ במסגרת כזאת או אחרת בכל קשר עסקי ו/או משפטי, ומשכך מחירי המוצרים המופיעים באתם אינם בהכרח תואמים למחירי המוצרים בדוכנים המזדמנים של משק מלר במקומות השונים. כמו כן יש לציין כי המועד הקובע לעניין מחיר המוצר הוא מועד הכנת ההזמנה על ידי עובדי משק מלר ולא מועד הוספת המוצרים לסל הקניות ועל כן ייתכנו שינויים בין מחיר ההזמנה במועד שבה נשלחה על ידי המזמין באתר האינטרנט לבין המחיר הסופי שבו יחויב המזמין.
 • יובהר בזאת כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד אלא אם צוין אחרת בדף המוצר ואין מחייבות באופן כלשהו את משק מלר.
 • חלק מהמוצרים המופיעים באתר מוצעים למכירה לפי משקל אשר קובע את עלות המוצרים. משק מלר יעשה כל מאמץ כי המוצרים יסופקו בהתאם למשקל שהתבקש בהזמנה, אך מטבע הדברים במוצרים אלו תיתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, והעלות הסופית תחושב לפי המשקל המוצר שסופק בפעול מבלי שלמזמין תהיה כל טענה נגד משק מלר בשל כל סטייה כאמור.
 • מכיוון שמלאי המוצרים באתר משתנה מעת לעת, ייתכן ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי של משק מלר בעת ההזמנה. על כן, משק מלר שומר לעצמו את הזכות שלא לספק את למזמין את המוצר כתוצאה מכך. במידה ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי, משק מלר יעשה כל מאמץ ליצור קשר עם המזמין במידה וניתן ו/או המזמין מבקש זאת, ויודיע לו על אי זמינות המוצר במלאי של משק מלר, מבלי שתהיה לו כל טענה בשל כך, ותהא רשאית להציע לו מוצר חלופי הנמצא במלאי. היה ולא נוצר קשר עם הלקוח, משק מלר יהיה רשאי לספק מוצר חלופי על פי שיקול דעתו. מחיר המוצר החלופי עשוי להיות שונה (זו או יקר יותר) ממחיר המוצר המוזמן. היה והמזמין אינו מעוניין במוצר החלופי אשר סופק לו, יהיה רשאי להחזיר את המוצר לשליח בעת האספקה או לחילופין ליצור קשר עם שירות הלקוחות על מנת להחזיר את המוצר החלופי, ולקבל זיכוי במלוא מחיר המוצר החלופי. היה והמזמין כבר חויב בשל הזמנת המוצר אשר אינו נמצא במלאי, יחזיר לו משק מלר את כספו בגין הזמנת המוצר
 • משק מלר מאשר להזמין מוצרים גם דרך הטלפון. ככל ומזמין מעוניין בהזמנה טלפונית, ביכולתו ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של משק מלר ולבצע הזמנה טלפונית. יובהר כי משק מלר רשאי להפסיק את האפשרות לבצע הזמנה טלפונית בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ובלא מתן הודע מוקדמת, ומבלי שלמשתמש יהיו נגדו טענות בשל כך.
 • משק מלר מקפיד כי המוצרים שמלוקטים על ידי עובדיו, לרבות מוצרים במשקל ומוצרים שאינם ארוזים כגון פירות וירקות, יהיו טריים ומאיכות טובה. עם זאת ומזמין אינו שבע רצון מאיכות המוצרים שלוקטו עבורו כאמור לעיל, ביכולתו לפנות למוקד שירות הלקוחות של משק מלר ולעדכם תוך יום עסקים אחד לכל היותר.

משק מלר יבדוק את התלונה ויהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להחליף את המוצר במוצר אחר או לחילופין לזכות את המזמין עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר לרבות סכום המשלוח במקרים המתאימים. יובהר כי משק מלר יהיה רשאי לדרוש מהמזמין להוכיח שהמוצר שקיבל אכן אינו תקין ו/או מאיכות ירודה, לרבות, אך לא רק, באמצעות שליחת תמונה של המוצר אשר נטען כי הינו מאיכות ירודה כאמור.

 • חלק מהמוצרים המוצעים למכירה באתר מכילים אלכוהול לצריכה. מובהר בזאת כי מכירת מוצרים אלו מותרת אך ורק למשתמשים בגירים אשר גילם הוא 18 שנים ומעלה ובהתאם לדין הישראלי. בעת הזמנת מוצרים אלו המשתמש מצהיר כי הינו בגיר מעל גיל 18 הראשי לרכוש מוצרים אלו על פי חוק. כמו כן לא ניתן לספק משקאות אלכוהוליים בין השעות 23:00 ל – 6:00.
 • פרסום ו/או הצגת המוצרים למכירה באתר אינם מהווים המלצה ו/או עידוד לרכישתם ומשק מלר אינו אחראי לכל שימוש של המזמינים במוצרים שיירכשו.
 • למזמין לא תהא כל טענה נגד משק מלר בגין תאריך התפוגה של גבי המוצר שסופק לו כל עוד תאריך התפוגה של המוצר אשר סופק הינו זמן סביר במועד אספקתו למזמין בהתאם לעניין ולסוג המוצר.

 

 1. ביצוע הזמנה, תשלום, אספקת המוצרים ומשלוחים, גיפטקארד.

 

3.1. התשלום באתר מבוצע באמצעות רכישה בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי ובכפוף לאישור חברת האשראי. יובהר כי משק מלר רשאי לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדו בשל כך. היה ומשתמש מעוניין לשלם באמצעי תשלום חלופי, ביכולתו לפנות למשק מלר אשר יחליט האם להסכים לאמצעי תשלום חלופי כאמור על פי שיקול דעתו הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדו בשל סירובו לקבל כל אמצעי תשלום כאמור.

3.2. אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה המלאה בגינם שולמה תיעשה באמצעות שירות השליחים של משק מלר לכתובת בישראל אותה הקליד המזמין בעת ביצוע הרכישה בהתאם לאזורי המשלוח המפורטים באתר וכמפורט להלן. משק מלר רשאי לשנות את דרכי המשלוח ו/או את אזורי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדו בשל כך.

3.3. עם הזמנת המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח בעלות אשר מופיעה באתר שהינם בנוסף לעלות ההזמנה הכוללת של המוצרים. משק מלר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדו בשל כך.

3.4. בדף סיכום ושליחת ההזמנה המשתמש יוכל לבחור במועד אספקת המוצרים. מועדי האספקה המוצעים למשתמש מיועדים לצורך סידור קו חלוקה אופטימלי. יחד עם זאת יכול המשתמש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של משק מלר (טלפון, מייל. אפליקציית וואטסאפ, טופס יצירת קשר) כשעה לפני מועד האספקה המוקדם בטווח השעות המוצע, על מנת לקבל מועד אספקה מדויק יותר בטווח של שעתיים. משק מלר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את מועדי האספקה מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדו בשל כך.

3.5 משק מלר מקפיד כי שירות השליחים שלו יהיה מקצועי ויקפיד על זמני הגעה בהתאם לבקשת המזמין כפי שהוזנה באתר. עם זאת ייתכנו עיכובים במועד ההזמנה עקב סיבות שאינן תלוית במשק מלר ואינן בשליטתו לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו׳) ומפגעים אחרים (כגון: שריפה, פקקי תנועה, חסימת כבישים וכו׳), עיכובים הנובעים משביתות וכן עיכובים בתקופות של עודף ביקוש להזמנות לרבות, אך לא רק, בחגי ומועדי ישראל, ולמזמין לא יהיו טענות נגד משק מלר בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

3.6. במידה והמזמין לא יאותר על ידי השליח או לחילופין במידה והמזמין אישר מראש, השליח רשאי להשאיר את המוצרים במקום שבו המזמין אינו נמצא (לרבות, אך לא רק, בפתח הדלת של ביתו של המזמין, בית עסק ו/או אבל מי מטעמו). במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה אשר הושארה שלא בנוכחות המזמין כאמור, ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של משק מלר ולדווח על המקרה כאמור. עם זאת משק מלר שומר על זכותו שלא לפצות את המזמין בכל דרך שהיא עם קרות מקרה מסוג זה.

3.7. משק מלר לא יהיה אחראי בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמין .עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות משק מלר לאספקת המוצר, ולא יהיה עיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

3.8 משק מלר רשאי, במקרים אשר לשיקול דעתו הינם חריגים, לבטל או לא לאשר הזמנות שבוצעו באתר ו/או בטלפון. למען הסר ספק המקרה של ביטול הזמנה על ידי משק מלר לא יחויב המזמין ובמידה וכבר חויב המזמין כספו יוחזר.

3.9. אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתו של משק מלר ולמזמין לא תהיה כל טענה נגד משק מלר בשל כך.

3.10. באתר ניתן יהיה לרכוש כרטיסי מתנה (״גיפטקארד״) אשר ישמש לרכישת מוצרים באתר בהתאם לשווי המופיע באתר. יודגש כי היתרה הכספית בגיפטקארד אינה ניתנת להמרה לכסף והשימוש היחיד בו הוא לרכישות דרך האתר בלבד. למען הסר ספק, הגיפטקארד לא יעניק הנחות ו/או הטבות כלשהן למשתמש ולא ניתן יהיה להשתמש בגיפטקארד לצורך רכישת בחנויות ודוכנים של משק מלר למעט אם צוין אחרת על ידי משק מלר.

3.11. לצורך שימוש בגיפטקארד על המזמין להזמין אמצעי תשלום כבטחון בלבד אשר לא יחויבו אלא אם היתרה בגיפטקארד לא תהיה מספקת לצורך השלמת רכישה באתר, ובמקרה כאמור כרטיס האשראי של המשתמש יחויב בגין היתרה החסרה. כך למשל במידה ומשתמש ירכוש בסכום של 450 ש״ח והיתרה בגיפטקארד תהיה 400 ש״ח בלבד, אז כרטיס האשראי של המשתמש יחויב בסכום של 50 ש״ח בלבד, ויתרת התשלום יבוצע מהגיפטקארד.

3.12. עם רכישת גיפטקארד המשתמש יקבל לתיבת הדוא״ל ו/או למספר הטלפון הנייד שלו את הפרטים המלאים למימוש הגיפטקארד לרבות הקוד של הגיפטקארד אשר נחוץ לצורך שימוש בו. ככל ולאחר הרכישה הגיפטקארד לא הגיע למשתמש אזי המשתמש מתבקש ליידע את שירות הלקוחות של משק מלר מיד בהתאם לפרטים המפורטים בתנאי שימוש אלה.

3.13. השימוש בגיפטקארד הינו אישי ולא ניתן להעברה.

3.14. חברות ו/או ארגונים המעוניינים לקבל מידע על גיפטקארדים במחירים מיוחדים יכולים ליצור קשר עם משק מלר בפרטים המופיעים בתנאי שימוש אלה.

3.15. ככל ולמשתמש שרכש דרך הגיפטקארד תהיה זכאות להחזר כספי (בין אם עקב זיכוי ו/או ביטול עסקה), זיכוי כאמור ייעשה לגיפטקארד עצמו ולא באמצעות כסף שישולם למשתמש.

3.16 למען הסר ספק, ההוראות שלעיל בעניין הגיפטקארד יחולו על כל מי שמחזיק בגיפטקארד, בין אם רכש עבור עצמו ובין אם קיבל אותו ממזמין דרך האתר, בתמורה או שלא התמורה.

 

4.שינוי וביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרים.

 

4.1. מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של משק מלר הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ״א-1981, והמזמין רשאי לבטל את הזמנתו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות שלהלן. יובהר כבר עתה כי על אף האמור, לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ו/או מוצר אשר תאריך תפוגתו עבר זולת מקרים בהם תוקף המוצר עבר טרם הגעת המוצר לידי המזמין ובכפוף להוראות סעיף 2.11 לעיל.

4.2 שינוי או ביטול הזמנה על ידי המזמין יתאפשרו בהתאם לשיקול דעתו של משק מלר ובכפוף להוראות שלהלן.

4.3. מזמין אשר מעוניין לבטל או לשנות את הזמנתו יצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של משק מלר בטלפון אשר פרטיו מופיעים בתנאי השימוש אלה ויודיע על רצונו לבטל או לשנות את ההזמנה בהתאם לעניין ובתנאי שהודעה כאמור ניתנה לכל המאוחר עד 3 שעות לפני מועד האספקה כפי שנבחר על ידי המזמין בעת ביצוע ההזמנה.

4.4. עם קבלת הודעה על ביטול ההזמנה, יחזיר משק מלר למזמין את כספו בגין ההזמנה, אולם יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ש״ח, לפי הנמוך מבין השניים.

4.5. מזמין אשר מעוניין לשנות את הזמנתו באופן של הוספת מוצרים חדשים ישלם בעדם את המחיר הנקוב במועד שינוי ההזמנה ולא את המחיר שננקב במועד ההזמנה הראשונה.

4.6. ביטול עסקה והחזרת מוצרים הגינה יכול ויעשו תוך תקופה של עד 14 יום ממועד קבלת ההזמנה, זולת כאשר מדובר בטובין פסידים דוגמת ירקות ופירות אשר בכפוף לכל דין אינם ניתנים להחזרה ו/או ביטול. לצורך ביטול העסקה על המזמין ליצור קשר עם משק מלר ולהודיע על רצונו לבטל את העסקה. לאחר קבלת הודעת ביטול של המזמין וככל וזו תיעשה במועד האמור. יתאם משק מלר עם המזמין את דרך החזרת המוצר.

4.7. על קבלת המוצרים שהוחזרו אצל משק מלר ובכפוף לאמור סעיף 4.8 להלן, יחזיר משק מלר למזמין את כספו בגין ההזמנה. משק מלר יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ש״ח, לפי הנמוך מבין השניים, כאשר שיעור דמי הביטול כוללים הוצאות משלוח ככל ויהיו, הוראו סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן (לרבות היות המוצר לא בתוף בעת קבלתו כאמור בסעיף 2.11 לעיל) ו/או אי התאמה בין תכונות המוצר כפי שמופיעות באתר לבין תכונות המוצר בפועל, שאז לא ייגבו דמי ביטול מהמזמין.

4.8. על אף האמור בסעיף 4.7 לעיל ומבלי לגרוע בהוראותיו, משק מלר יבחן את המוצרים שהוחזרו לרבות, אך לא רק, באמצעות שקילתם ובדיקת השימוש שנעשה במוצרים.

4.9. משק מל מדגיש כי על המזמין לבדוק כי המוצרים אשר קיבל לידיו תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידו. ככל וישנה אי התאמה מהותית בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו בפועל (למשל מוצר שהתקבל באיכות ירודה), על המזמין להודיע למשק מלר תוך יום עסקים אחד על אי התאמה כאמור. ככל והמזמין לא הודיע למשק מלר במועד האמור, יראו את המזמין כמי שאישר כי קיימת התאמה בין ההזמנה למשלוח ולמזמין לא יהיו טענות נגד משק מלר בשל כך.

 

 1. קניין רוחני.

5.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות יוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר והאתר עצמו שמורות באופן בלעדי למשק מלר.

5.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדוורים שנשלחים על ידי משק מלר, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר והדוורים כאמור הנם בבעלותו הבלעדית של משק מלר.

5.3. אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש ממשק מלר .

5.4 הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישים, לרבות תמונות אשר מופיעות באתר, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למשק מלר רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: ״הסכמי צדדים שלישיים״). משק מלר אינו טוען לזכויות בעלות ואינו נוטל כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

5.5. משק מלר מכבד את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח למשק מלר על הפרת זכויות קניין רוחני בטלפון ובדוא״ל אשר פרטיהם מופיעים בתנאי שימוש אלה.

 

 

 

 1. אבטחה

האתר של משק מלר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע של המשתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. משק מלר יפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותו לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

 

 1. היעדר אחריות

7.1 משק מלר מקפיד כי המוצרים המוצעים על ידו באתר יהיו באיכות גבוהה וטרייה.

7.2 משק מלר מתחייב כי מוצרים הנמכרים באתר הינם באיכות גבוהה ובמידה והמזמין יקבל מוצרים באיכות ירודה, הרי שעליו לפנות למשק מלר ולעדכנו תוך יום עסקים אחד לכל היותר. משק מלר יבדוק את התלונה ויהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להחליף את המוצר במוצר אחר או לחלופין לזכות את המזמין עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המצור לרבות סכום המשלוח.

7.3. מלאי המוצרים בקטגוריית ״לחמים״ משתנה לעתים תכופות ועל כן ייתכנו חוסרים בחלק מן המוצרים המופיעים בקטגוריה זו.

ככל ואחד המוצרים בקטגוריה זו אשר הוזמנו על ידי מזמין לא יהיו במלאי, משק מלר יעשה כל מאמץ לספק למזמין מוצר חלופי דומה. היה והמוצר החלופי שיסופק לא יהיה לשביעות רצונו של המזמין. ביכולתו של המזמין ליצור קשר עם משק מלר ולבקש החזר כספי בכפוף להוראות סעיף 4 לתקנון זה על כל תת סעיפיו.

7.4. האחריות הבלעדית לכל המוצרים באתר ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל בנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות יצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ״ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.

7.5. משק מלר לא ישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ומהסתמכות על תוכן המופיע באתר.

7.6 הנתונים והמידע המופיעים על גבי המוצרים ובאתר ניתן לעתים על ידי צדדים שלישיים לרבות, אך לא רק, יצרנים, ספקים ו/או יבואנים, ועל כן משק מלר לא ישא באחריות בנוגע לנתונים והמידע על המוצרים כאמור לעיל.

7.7. משק מלר עושה כל מאמץ על מנת לוודא כי המידע על המוצרים המופיע באתר יתאים למוצר הנמכר. עם זאת לעיתים ייתכנו טעויות בתום לב בנוגע לפרטים ולמידע על המוצרים כפי שאלה מופיעים באתר, ועל כן טרם צריכת המוצר יש לקרוא בעיון את פרטיו ומרכיביו של כל מוצר. ככל ובתום לב סופק לכם מוצר אשר אינו תואם את תיאורו באתר, ביכולתכם ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של משר מלר אשר ידאג לזיכוי בגובה מחיר המוצר שנרכש ויתאם את החזרתו של המוצר למשק מלר ללא עלות.

7.8. משק מלר אינה מתחייב כי הקישורים המצויים באתר, ככל ואלו יופיעו, יהיו תקינים ו/או יובילו לאתר אינטרנט פעיל, הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אין משמעו כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני ולמשק מלר אין כל שליטה על תוכן כאמור, ועל כן משק מלר לא ישא בכל אחריות בקשר לכך.

7.9. משק מלר אינו אחראי לכל נזק שייגרם למזמין כתוצאה מרכישה באתר לרבות, אך לא רק. במקרים בהם הרכישה לרבות התשלום בגינה מתבצעת שלא בהסכמתו ו/או בידיעתו של המזמין ו/או הקלדה שגויה של כתובת למשלוח ההזמנה ו/או הקלדה שגויה של פרטי כרטיס האשראי; וכן מקרים של תקלה בתקשורת עקב מעשה ו/או מחדל של ספקי תקשורת.

7.10. משק מלר אינו אחראי לכל נזק שייגרם למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש במוצרים שיוצרו על ידי משל מלר זולת מקרים בהם המוצר היה פגום עקב רשלנות של משק מלר. במקרה זה גובה האחריות של משק מלר יהא מוגבל ולא יעלה על גובה סכום המוצר הפגום שנרכש.

 

 1. התחייבויות המשתמש

במקרה של שימוש זדוני ו/או כל שימוש פוגע אחר שך המשתמש ו/או מי מטעמו באתר, משק מלר רשאי לחסום את גישתו של המשתמש באתר, והיה על המשתמש לשפות את משק מלר, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח , תשלום או הוצאה שיגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ״ט עו״ד והוצאות משפט.

 

 1. סמכות שיפוט והודעות

9.1 על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד.

9.2 כל מכתב שישלח למשק מלר יחשב כמכתב למענו תוך 3 ימי עסקים מעת שליחתו בדואר רשום; עם הגעתי באם נמסר אישית לידי משק מלר בכתובתה הרשומה; או תוך 4 שעות ממועד שליחתו בדואר אלקטרוני עד השעה 12:00 ביום חול, כאשר בידי השולח ישנו אישור שליחה ולא נתקבלה הודעה מצד משק מלר על אי קבלה.

 

 

 

 

 

 

 

 

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות (להלן: ״מדיניות הפרטיות ״) מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, לעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.

אתר האינטרנט www.meshekmeller.co.il המופעל ומנוהל על ידי נ.נ מלר הפצה ושיווק בע״מ (להלן: ״האתר״  ו״החברה״ בהתאמה) משמש בין היתר לסחר מקוון לרכישת מוצרים על ידי הגולשים המשתמשים באתר (להלן: “השירות”) וללקוחות הנרשמים והמשתמשים בשירותי החברה (להלן: ״המשתמשים״ ו/או “הגולשים”).

החברה מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת החברה מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידה המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות החברה בעניין איסוף מידע באתר.

 

 1. כללי

10.1 כחלק מהשימוש בשירותי האתר, נדרש המשתמש להעביר פרטים אישיים לידי החברה ובהם שם, כתובת, טלפון ודוא״ל; וכן פרטי כרטיס אשראי לצורך רכישה בלבד אשר אינם נשמרים על ידי החברה בעת השימוש באתר.

10.2 בעת השימוש באתר, יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המשתמש באתר, ובהם שירותים בהן התעניין המשתמש, עמודים בהם צפה וכדומה. זהו מידע סטטיסטי ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

החברה שומרת טוקן של כרטיס אשראי המאפשר למשתמש לבצע רכישות באתר ללא צורך בהזנה חוזרת של כרטיס האשראי. לצורך זה מתבצע תהליך טוקניזציה במסגרתו עם הזנת פרטי האשראי של המשתמש,  פרטי הכרטיס מוצפנים ואינם נשמרים במאגר המידע של החברה למעט 4 הספרות האחרונות של הכרטיס, תוקף הכרטיס וכן טוקן המשמש לשחזור פרטי הכרטיס בלבד.

 

 1. מאגר המידע והשימוש בו

11.1 הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע הרשום של החברה. החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:

 • לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;
 • ניהול חשבון המשתמש;
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים הקיימים;
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית);
 • אכיפת תנאי שימוש של החברה;
 • ליצירת קשר עם המשתמש דבר סטטוס הזמנתו ואספקת המוצר שהזמין;
 • לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות.

 

12.דיוור ישיר

12.1 פרטי משתמש אשר יימסרו על ידו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, המשתמש מאשר כי המידע שנמסר על ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע של החברה לצרכים הבאים:

12.1.1.  שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר)

12.1.2 . עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש אחר בקשר להרשמתו באתר;

12.1.3 צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורת;

12.1.4. צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטים, לרבות עיבוד מידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו;

12.1.5. מתן שירותים למשתמש ובטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

12.2. החברה רשאית, למטרות שלעיל, להעביר את המידע, מעת לעת, לגופים אחרים איתם החברה מקיימת יחסי שיתוף פעולה, וכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם (ולצורך אותן מטרות) כאמור לעיל , והכל בכפוף להוראות כל דין.

12.3. ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את מידע ומסירתו הינה מרצונו והסכמתו. כמו כן החברה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אקטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש המסגרת האתר, לגופים השותפים לפעילות החברה ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה של החברה.

12.4. בהתאם להסכמת המשתמש כדין, החברה תהא רשאית לפנות אליו מעת לעת לדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות לשירותים שונים והטבות של החברה אשר ניתנים במסגרת שימושו של המשתמש בשירותי החברה פקסימיליה, ברשתות, (SMS) באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או טלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעת אחרת המשתמש בכל עת.

12.5. הודעות דחיפה ל״מכשיר הנייד״ ( push notifications)

משק מלר כולל באפליקציה שלו שירות ״הודעות דפיחה״ (push notifications ) למכשיר הסמארטפון של המשתמש במסגרת השימוש באפליקציה של משק מלר. הודעות ה-push  יישלחו ,מעת לעת, לסמארטפון של המשתמש אשר התקין את האפליקציה של משק מלר. הודעות ה-push יכללו, בין השאר, הצעות, הטבות מבצעי מכירות ו/או כל פרסום ו/או עדכון אחר הנוגעים לאתר ו/או לאפליקציה של משק מלר. הודעות ה-push יישלחו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של משק מלר .

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבהרשמתו לאתר ו/או לאפליקציה הוא מסכים לקבל הודעות push לרבות הודעות אשר עשויות לכלול דיוורים שהינם “דבר פרסומת” כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008.

בהתאם לדין ולמדיניות הפרטיות של משק מלר, המשתמש רשאי לבטל בכל עת את האפשרות לקבל את הודעות ה-push בכל עת באמצעות שינוי הגדרות האפליקציה בסמארטפון של המשתמש.

 

13.מסירת מידע לצד שלישי

מצבים בגינם עשויה החברה לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:

 • כאשר המשתמש אישר לחברה להעביר את פרטיו האישיים השלישיים;
 • במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש באתר או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין;
 • על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;
 • במקרה בו החברה תחליט לגבות חוב שאינו שולם באמצעות גורם שלישי המתמחה בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין;
 • בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ״ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת;
 • על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של החברה;
 • על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין במקרים כאמור, החברה עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי;
 • כאשר מאמינה החברה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;
 • על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של החברה, עובדיה, משתמשי האתר או אחרים;
 • בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי החברה, הסרת השקעות, מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים ,או במקרה בלתי סביר של פירוק.

 

 

 

14.מידע מצטבר ובלתי אישי

החברה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. החברה עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שהיא אספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, החברה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, החברה רשאית לדווח למפרסמים שלה אודות מספר המבקרים באתר והמאפיינים או השירות או המוצרים הפופולריים ביותר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.

 

 1. צדדים שלישיים

15.1. ישנם מספר מקומות באתר, שבהם יכול המשתמש להקליק על קישור לשם גישה לאתרים אחרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו. האתרים הללו עשויים לבקש ולאסוף מידע באופן עצמאי, לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים, לספק לחברה מידע אודות פעילות המשתמש באתרים הללו.

15.2 כל צד שלישי אשר עשויה החברה לגלות לו מידע אישי, עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו, אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול וגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שהחברה חלקה אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, החברה מעודדת אותך לבקש באתרים של צדדים שלישיים כאמור.

 15.3החברה עשויה להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלה, חברות פרום ורשתות פרסום להציג פרסומות באתר. החברות הללו עשויות לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב, כגון  ״cookies” על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים אשר צופים או מצבעים, (ראו להלן) אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימוש שחברות אלו עושות כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של ״cookies” בחברה.

 

 1. בחירות המשתמש אודות איסוף לשימוש במידע

16.1 המשתמש רשאי לבחור שלא לספק לחברה מידע מסוים, אולם הדבר יגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שירשם לשירותי החברה לרבות ביצוע הזמנות באתר.

16.2 כאשר המשתמש נרשם לשירות ואישר קבלת דיוור ישיר כמפורט בתנאי השימוש , תוכל החברה בכפוף לכל דין לשלוח לו דוורים ישירים לרבות, אך לא רק, הודעות דוא״ל ו/או עלונים אודות עדכוני שירות, שיפורים, הצעות מיוחדות, או תוכן מיוחד. החברה עשויה לשלוח למשתמש סוגים אחרים של הודעות דוא״ל,  כגון הודעות שירות, הודעות פרסום וסקרים. אם כבר מסרה החברה את המידע אודות המשתמש לצד שלישי לפני ששינה את העדפות שלו או עדכן את המידע שלו, ייתכן ויהא המשתמש מחויב לשנות את ההעדפות שלו במישרין מול צד שלישי כאמור.

 

 1. שימוש ב”Cookies”

17.1. החברה עושה שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב של המשתמש ואודות פעילות המשתמש באתר.

17.2. החברה אוספת מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או הדפדפן של המשתמש כאשר הוא מבקר באתר. מידע כאמור כולל אינטרנט סלולארי, כתובת IP, סוג הדפדפן ושפת הדפדפן, זמני גישה, התוכן של “עוגיות” (cookies) שלא נמחק, אשר הדפדפן של המשתמש קיבל מהחברה בעבר וכתובת האתר המפנה.

17.3. עוגיות (Cookies) : כאשר משתמש עושה שימוש באתר, החברה עשויה להקצות למכשיר הנייד או למחשב המשתמש עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ועל מנת להתאים למשתמש את החוויה המקוונת. באמצעות שימוש בעוגייה (cookie), עשויה החברה גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמש באתר, כגון דפי אינטרנט בהם הנו מבקר, הקישורים עליהם הוא מקליק והחיפושים שהוא מבצע באתר. רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies) באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכול המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו על מנת לסרב לעוגיות (cookies). אם יבחר המשתמש לסרב לעוגיות (cookies), עליו לשים לב כי לא יוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת האתר.

17.4. החברה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט

 (web beacons), אנאליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. כמו כן, החברה עשויה לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא”ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שתשיג החברה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה.

 

18.אבטחת מידע

18.1החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע.

מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. החברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.

18.2. החברה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, על מנת לשמור על רמת אבטחת מידע של האתר.

18.3 עם זאת, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת החברה.

 

 1. הזכות לעיין במידע ולעדכנו

19.1 על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ״א-1918, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל. פנייה כזאת יש לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה אשר פועל בימים א׳ עד ה׳ בין השעות 9:00 עד 19:00 בטלפון שמספרו הוא : 054-4275501 וכן בדוא״ל שכתובתו היא: service@meshekmeller.co.il .

מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות מוקד שירות הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

19.2. אם המידע שבמאגר המידע של החברה משמש לצורך פניה אישית למשתמש. הוא אשרי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע התייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

 

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר בהרחבה.

0
  0
  העגלה שלך
  העגלה שלך ריקהחזרו לחנות